Terms

REGULAMIN

Serwisu Sport Invest z dnia 05.01.2021r. („Regulamin”)

§ 1. Przepisy ogólne

1. Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem https://www.sport-invest.online, prowadzonego przez Event Service Jakub Pranagal, z siedzibą przy ul. Witosa 7a/8, 21-040 Świdnik, NIP: 712-275-09-35, („Administrator”).

2. Witryna jest serwisem informacyjnym („Serwis”) mającym na celu prezentowanie oferty Administratora, pozyskiwanie Klientów w celu prezentowania zawartości Serwisu, prezentowania informacji zgromadzonych na blogu oraz umożliwiania Klientom przesyłania zapytań o ofertę Administratora, poprzez formularz w Serwisie lub na adres e-mail office@sport-invest.online a także poprzez reklamy kontaktowe w mediach społecznościowych.

3. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Użytkownikiem” lub „Klientem”, jeżeli zamówi płatną Usługę w Serwisie.

4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Administratorem a Klientem następują w formie elektronicznej, tj. na adres e-mail wskazany przy rozpoczęciu korzystania z usługi.

5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Administratorowi. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. 6. Administrator zastrzega, że Serwis jest witryną jedynie informacyjną. Administrator informuje Użytkowników o ryzyku związanym z hazardem poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu: „Typy i wiadomości zawarte w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowią w żaden sposób zachęty do udziału w zakładach bukmacherskich. Nie zamierzamy i nie chcemy wpływać na Ciebie w jakikolwiek sposób. Jeśli obawiasz się zakładów, nie chcesz grać, obawiasz się, że stracisz pieniądze na utrzymanie własne i Twojej rodziny – trzymaj się z dala od bukmacherów. Pamiętaj także, że w niektórych krajach (być może również Twoim) branie udziału w zakładach bukmacherskich jest poddane licznym ograniczeniom prawnym i jeśli będziesz chciał podjąć decyzję o udziale, to sprawdź je dokładnie.”

§ 2. Klient, Użytkownik

1. Korzystającym z Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Serwisu, jeśli działa przez przedstawiciela (np. opiekunowie, kuratorzy).

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu.

3. Klient i/lub Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. Wraz z akceptacją Regulaminu Klient i/lub Użytkownik oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. Usługi

1. Administrator udziela Użytkownikom dostępu do Serwisu w celu Zamawiania Usług oraz korzystania z publicznego bloga.

2. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Administratorowi. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Administrator udziela Klientom i Partnerom licencji niewyłącznej na używanie Systemu.

3. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników i/lub Klientów m.in. następujące usługi:

• Dostęp do publicznego bloga,

• Korzystanie z Konta;

• Dostęp do materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie po zalogowaniu.

§ 4. Zamówienie Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać Zamówienia Usługi. Zamówienie Usługi potwierdzane jest przez Administratora za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w momencie Zamówienia Usługi, w tym nadania hasła przez Klienta. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której Administrator przesyła link aktywacyjny, w który należy kliknąć, aby sfinalizować rejestrację.

2. Poprzez Zamówienie Usługi należy rozumieć zamówienie dostępu do Konta Klienta w Serwisie po zalogowaniu oraz dostępu do materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie po zalogowaniu, w tym do materiałów obejmujących statystyki, analizy i gotowe typy bukmacherskie.

3. Poprzez Zamówienie Usługi i jej potwierdzenie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, w tym Administrator zobowiązuje się do udzielenia Klientowi licencji wyłącznej do danej Usługi nieograniczonej w czasie i terytorialnie na polach eksploatacji:

a. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego CD, DVD,

b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,

c. prawo obrotu w kraju i za granicą,

d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utwory utrwalono,

e. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

f. nadawanie za pośrednictwem satelity,

g. retransmisję utworów,

h. sporządzenie wersji obcojęzycznych utworów,

i. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej (w tym Internetu), publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

j. reemisję równoczesną i integralną przez inną organizację telewizyjną w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

§ 5. Odpowiedzialność Administratora

1. Kształtowanie zawartości Serwisu jest wyłącznym uprawnieniem Administratora. Administrator jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Serwisu, a także przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią wraz z bazą danych Klientów.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

• przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą;

• funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Klientów za pośrednictwem Serwisu;

• problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem;

• autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników i Klientów oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i Klientami za pośrednictwem Systemu;

• szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Administrator;

• szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Serwisu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników;

• szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Serwisu Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników i/lub Klientów.

4. Administrator jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Serwisu, w tym udzielenia dostępu do Kont Klientów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 6. Rozliczenia

1. Rozliczenia będą odbywać się na podstawie oferty Administratora zaakceptowanej przez Klienta, obejmującej kwotę wynagrodzenia brutto, sposób płatności, termin płatności.

2. Zamówienie Usługi polega na złożeniu zamówienia na dostęp do Konta Klienta w Serwisie po zalogowaniu oraz dostęp do materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie po zalogowaniu.

3. Użytkownik ma możliwość wyboru Zamówienia Usługi na okres miesięczny lub okres roczny zgodnie z cennikiem podanym na stronie www.sport-invest.online.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczonej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny za oferowane przez Serwis Usługi.

5. Dostępne kanały płatności za Usługi:

a) przelew na konto bankowe Administratora

b) elektroniczne formy płatności

c) Stripe

d) PayPal

e) PayU

6. Szczegółowe informacje na temat kanałów płatności za Usługi zostaną przekazane Użytkownikowi po złożeniu zamówienia na Usługi.

7. Termin początkowym świadczenia Usług jest dzień otrzymania przez Administratora zapłaty za wybraną przez Użytkownika Usługę.

8. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia na Usługi nie zostanie ono opłacone, to zamówienie uznaje się za niebyłe i jest usuwane z systemu teleinformatycznego Administratora.

9. Klient otrzymuje 30 dni dostępu do płatnej części Serwisu bez opłat.

10. Wszystkie ceny stanowiące wynagrodzenie dla Administratora są cenami brutto.

11. W razie rezygnacji/wypowiedzenia umowy przez Klienta w czasie realizacji odpłatnej usługi, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłat już dokonanych.

12. W razie odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Administratora, Administratorowi przysługuje pełne wynagrodzenie określone w zamówieniu.

§ 7. Zobowiązania Użytkownika i Klienta

1. Użytkownik i Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. W wypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora o braku akceptacji postanowień Regulaminu.

2. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Serwisu po rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.

3. Klient tworząc Konto i akceptując Regulamin wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta podany przy rejestracji.

4. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, ale ich podanie może być konieczne w celu Zamówienia Usługi.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Serwisu, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Serwis powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia.

6. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie i/lub Koncie informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie jakichkolwiek treści, w tym zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia ww. postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Klienta działań godzących w dobre imię Administratora, Administrator jest uprawniona do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta w Serwisie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta.

§ 8. Odstąpienie

1. Klient będący konsumentem dokonując płatności informowany jest o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę (tj. udostępnił zawartość Serwisu). Niniejszym Administrator informuje konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Administratora przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9. Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one w osobnych zakładkach w Serwisie pod adresem www.sport-invest.online

2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Administratora w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy przesyłać na adres Świdnik, ul. Witosa 7a/8, 21-040. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego i numeru telefonu;

b wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja;

c wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;

d wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację.

3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Administrator, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.

3. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1 Administrator rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Administrator wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Administratora.

5. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Administratora Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Administratora.

6. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:

a z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3; lub

b jeśli Klient nie akceptuje propozycji Administratora załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 5.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: https://sport-invest.online, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Klient i Administrator mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy. Klient i Administrator mogą odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 05.01.2021 r.

3. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie przekazując nową treść do wiadomości Klientowi. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien wyrejestrować się z Serwisu, w takim wypadku zmiany nie są dla niego wiążące.